Ieper na de grote oorlog – in kleur

Perry Dolmans / Video / / 0 Comments / 3 likes

English below the Dutch text

Eerste Wereldoorlog

Verwoesting van Ieper

Tijdens de volledige duur van de Eerste Wereldoorlog was de stad aan drie zijden omringd door Duitse troepen, door de Britse verdedigers werd deze boog in het front de Ypres Salient genoemd. Eenzelfde situatie deed zich eveneens voor, verder naar het zuidoosten, bij de Franse stad Verdun.De Duitsers slaagden er niet in de stad te veroveren. De Duitse cavalerie had – nog voor de gevechten begonnen rond Ieper – de stad kunnen binnendringen en doortrekken; deze veldtocht duurde maar enkele dagen. Ondanks een aantal groots opgezette veldslagen die aan 500.000 soldaten het leven kostten bleef Ieper uit handen van de Duitsers.

Eerste Slag om Ieper

Op 21 oktober 1914 begon de Eerste Slag om Ieper. Het 26e Duitse reservekorps stond tegenover Franse en Britse troepen. Om zes uur vielen de Duitsers aan, maar ze verloren al gauw de strijd. De Duitse soldaten probeerden het later nog twee maal, maar zonder succes. Op 22 november 1914 besloot het Duitse Oppercommando het offensief te staken.

Tweede Slag om Ieper

De Tweede Slag om Ieper begon op 14 april 1915 rond Hill 60. Het waren opnieuw de Duitsers die het opnamen tegen de Fransen en Britten. Deze slag staat vooral bekend omdat er voor het eerst chloorgas werd gebruikt nabij Ieper. De Duitsers maakten gebruik van gifgas op 22 april 1915. Later is door de Duitsers ook mosterdgas gebruikt. Het kreeg zo de benaming yperiet omdat het hier voor het eerst op grote schaal werd ingezet.

Derde Slag om Ieper

Op 31 juli 1917 begon de Derde Slag om Ieper. De Britse veldmaarschalk Douglas Haig wilde uitbreken en de Duitsers de genadestoot toebrengen. De slag zelf werd gestreden tot 10 november 1917. Men noemt deze slag ook wel de Slag om Passendale, naar het dorp nabij Zonnebeke. Dit dorp werd geheel verwoest.

Vierde Slag om Ieper

Op 18 maart 1918 werd de Vierde en laatste Slag om Ieper gestreden. Na deze laatste slag was de stad Ieper geheel verwoest. Op 28 september 1918 verlieten de Duitsers Langemark. Ruim zes weken later, op 11 november 1918 om elf uur in de ochtend was de oorlog officieel afgelopen.

Ieper in 1919 ,na de oorlog

De stad Ieper werd echter geheel verwoest. Na de oorlog gingen, vooral bij de Britten, stemmen op om de stad niet weer op te bouwen maar zo te laten liggen, als macaber gedenkteken.

Churchill zei hierover: Ik zou alle ruïnes van Ieper willen behouden: er bestaat in de hele wereld geen heiliger plaats voor het Britse volk. Toch werd de stad weer teruggebracht in de vooroorlogse staat, grotendeels met geld van de Duitse herstelbetalingen.

De wederopbouw, onder leiding van architect Jules Coomans duurde meer dan veertig jaar. Ieper speelt een belangrijke rol bij herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog en wordt – met name door Britten – ook wel gezien als middelpunt van herdenkingen van deze oorlog.

De velden rond de stad zijn bezaaid met meer dan 170, goed onderhouden, begraafplaatsen.

English

First World War

Destruction of Ypres

During the entire duration of the First World War, the city was surrounded on three sides by German troops, the arch was called the Ypres Salient in the front by the British defenders. The same situation also occurred, further southeast, near the French city of Verdun.The Germans failed to conquer the city. The German cavalry could – before the fighting around Ypres – entered and penetrate the city; this campaign lasted only a few days. Despite a number of large-scale battles that killed 500,000 soldiers, Ypres remained out of the hands of the Germans.

First Battle of Ypres

The First Battle of Ypres started on October 21, 1914. The 26th German reserve corps faced French and British troops. The Germans attacked at six, but they soon lost the battle. The German soldiers tried twice later, but without success. On November 22, 1914, the German Supreme Command decided to stop the offensive.

Second Battle of Ypres

The Second Battle of Ypres started on April 14, 1915 around Hill 60. It was again the Germans who took on the French and British. This battle is best known because chlorine gas was first used near Ypres. The Germans used poison gas on April 22, 1915. Later the Germans also used mustard gas. It was thus given the name yperite because it was used on a large scale here for the first time.

Third Battle of Ypres

The Third Battle of Ypres started on July 31, 1917. British Field Marshal Douglas Haig wanted to break out and inflict the final blow to the Germans. The battle itself was fought until November 10, 1917. This battle is also called the Battle of Passchendaele, after the village near Zonnebeke. This village was completely destroyed.

Fourth Battle of Ypres

On March 18, 1918, the Fourth and last Battle of Ypres was fought. After this last battle, the city of Ypres was completely destroyed. On September 28, 1918, the Germans left Langemark. More than six weeks later, on November 11, 1918 at eleven o’clock in the morning, the war had officially ended.

Ypres in 1919, after the war

However, the city of Ypres was completely destroyed. After the war, especially among the British, people voted not to rebuild the city but to leave it as a macabre memorial.

Churchill said: I would like to keep all the ruins of Ypres: there is no more sacred place for the British people in the whole world. Still, the city was brought back to its pre-war state, largely with money from German reparations.

The reconstruction, led by architect Jules Coomans, took more than forty years.Ypres plays an important role in commemorations of the First World War and is seen – especially by British people – as the center of commemorations of this war.

The fields surrounding the city are dotted with more than 170 well-maintained cemeteries.

Geef een reactie

Helaas, deze functie is uitgeschakeld